GettyImages-1166494397.jpg
share

De term 'strategie' geeft vaak aanleiding tot levendige gesprekken. Op hetzelfde moment is het iets dat even glashelder als ongrijpbaar is. Strategisch te werk gaan vinden we bij Zuiderlicht logisch, noodzakelijk, belonend en vooral heel leuk. Niet alleen het vertalen van strategie naar concrete middelen, maar juist ook het bepalen ervan. Strategisch werken zorgt in de regel altijd voor resultaten die kwalitatief en zinvol zijn. En laten we daar nu net op uit zijn. Wil je weten hoe we kijken naar strategie? En wat voor moois we onze opdrachtgevers hierin te bieden hebben? Lees dan verder. 

 

The bigger picture

Strategie zit in het DNA van Zuiderlicht. Het is inherent aan het werken aan sterke merken wat we doen. Wat we ontwikkelen en bedenken moet logischerwijs samenvallen met waar een opdrachtgever naar toe op weg is. Daar liefst ook extra voeding aan geven. Voor ons is het (dus) noodzakelijk om te weten welke doelen onze klanten nastreven en waar de verschillende acties toe moeten leiden. By default zijn we bezig met de bestaande ‘bigger picture’ van de opdrachtgever. Als die er nog niet is, of moet worden herijkt, maken we die in co-creatie. Linksom of rechtsom speelt strategie in ons werk dus een belangrijke rol. Altijd in het vertalen van strategie in de juiste deliverables. Vaak ook in het bepalen van de strategie. We zijn er immers niet alleen op uit om de dingen te doen en ze goed te doen maar vooral om de goede dingen te doen.

strategie visuals-09.png

Door Zuiderlicht veelgebruikte modellen: de Double Diamond en de UX-Pyramid.

Verandering op komst

Strategische vraagstukken houden altijd verband met verandering. Organisaties staan op het punt ‘iets’ anders te gaan doen. Maar het waarom, wat, waar, wanneer en hoe bepalen de marsroute. Bij Zuiderlicht houden we ons in dit verband vooral bezig met vragen rondom: 

strategie visuals-10.png

Veelgebruikte modellen in de discover-fase: de Golden circle van Sinek en de uitgebreide SWOT (vrij naar De Wit).

Hoe kijken wij naar strategie?

Praten over strategie leidt geregeld tot spraakverwarring. Niet iedere deelnemer aan het gesprek verstaat er hetzelfde onder en niet elke consultancy levert hetzelfde op. Ook bij ons is er geen blauwdruk: elke klant en elke vraag is anders. Er zijn echter wel een paar aspecten te benoemen die voor ons altijd aan de orde zijn als we het over strategie hebben. Het eerste is dat het altijd gaat over goed doordacht te werk gaan. Cirkelen boven de vraag en vanuit helikopterview de situatie nauwgezet waarnemen. Daarbij horen: verdieping zoeken door te onderzoeken en ondervragen. Vragen stellen en de juiste vraag vinden. De tweede zekerheid is dat het gaat om de koers voor de langere termijn. Daarbij kijken we ook naar de verschillende stakeholders en hun rol rondom het vraagstuk. Doelen bepalen én bepalen wanneer ‘het’ een succes is. Een derde onderdeel dat er altijd moet zijn is: keuzes maken. Die zorgen ervoor dat je richting kunt geven en bij die richting passende acties kunt benoemen. En de vierde: de proof of the pudding. Tot leven wekken en laten leven. Cruciaal om de doelen te realiseren en het succes te vieren. Die goed doordachte strategie hoort immers niet in een la.

strategie visuals-11.png

Ook deze modellen hebben een vaste plek in ons werk: het corporate identity/corporate image model van Birkigt & Stadler en de Customer journey map.

Geen papieren tijgers

Strategie is iets levends. Onderweg bijstellen mag; zij het met mate, want over de koers en de stip op de horizon is immers goed nagedacht. Alle strategische keuzes staan in het teken om die stip te bereiken. De bepaalde strategie moet daarom een werkbaar, doelgericht en gedragen frame zijn. Het mag tegelijkertijd niet verlammen maar moet kunnen meebewegen in de tijd.

Dat meebewegen en voortdurend vertalen van strategie naar uitwerking (en eveneens de andere kant op) maakt het strategische werk bij Zuiderlicht extra belonend. Zonder toetsing, zonder het tot leven (kunnen) wekken is strategie immers een lege bedoening. Een papieren tijger. Zuiderlicht strijdt tegen de papieren tijger ;-). Het ligt na aan ons hart om de koers en de keuzes samen met de opdrachtgever en zijn organisatie werkelijkheid te laten worden. Dat is ook de reden dat we ons bedrijf een creative consultancy noemen. Het houdt niet op bij een plan op papier: met onze creativiteit, visuele en technologische krachten brengen we strategie tot leven. De proof of the pudding.

Strategische bouwblokken

Om de goede dingen te kunnen doen moet duidelijk zijn hoe ‘the bigger picture’ eruit ziet. Samen met onze strategen laten we organisaties hiernaar kijken en adviseren we hen over de keuzes die er zijn. Zo ontstaat een plan dat als een raamwerk dient van waaruit keuzes op tactisch en operationeel niveau gemaakt kunnen worden. In onze aanpak werken we met diverse businessmodellen en met strategische bouwblokken als:

design thinking sessies / design sprints / probleemdefinitie / stakeholder interviews / deskresearch /  prototyping / persona workshop / brand APK / merkidentiteit workshop / visie-missie workshop / concurrentieanalyse / customer journey workshop / content mapping workshop
 

Intrinsiek en expliciet

Strategie is al sinds ons bestaan (dit jaar 35 jaar) een van onze pijlers. In zekere zin houdt iedereen bij ons zich bezig met strategie. De manier waarop we organisatiedoelen en ambities van klanten toetsen aan visueel design en concrete tools is voor ieder van ons vanzelfsprekend. Naast deze intrinsiek strategische aanpak, houdt een aantal Zuiderlichters zich expliciet bezig met strategie, elk met een andere invalshoek.

<Afbeelding (ID 1242) bestaat niet>

Eline Dekker, merkadviseur / creatief strateeg

"In veel organisaties is er op het vlak van brand management nog veel te winnen. We helpen organisaties met het vaststellen van hun merkidentiteit en positionering en laten ze ontdekken hoe hun merk voor hen kan werken en zo de basis van innovatie en trots kan zijn. Ook onderzoeken de kansen om communicatiestrategie, merkstrategie en bedrijfsdoelen elkaar te laten versterken. Onze werkwijze kan compact en uitgebreid zijn, van een eenvoudige analyse of brand APK bijvoorbeeld tot een groter aantal workshops of sprints om visie, missie en merkwaarden te bepalen. In het verlengde daarvan helpen we organisaties met hun brand story die als basis dient voor de visuele identiteit en communicatieacties van het merk in de tijd". Vragen voor Eline? Mail naar eline@zuiderlicht.nl.

Jeroen_p.jpg

Jeroen Huynen, digitaal strateeg / marketing consultant

"De digitale- en marketingstrategie wordt altijd gebaseerd op de bedrijfsstrategie- en doelstellingen. We bepalen welke instrumenten we moeten inzetten om de doelstellingen te bereiken gedurende de hele klantreis We maken veel gebruik van het content mapping canvas waarmee we ‘het verhaal’ vanuit persona’s en klantreis heel concreet kunnen maken. Dit leidt tot uitgekiende, relevante content, websites en campagnes die naadloos aansluiten op de behoefte van de klant. Het leuke van Zuiderlicht is dat we niet alleen bepalen uit welke vaatjes er getapt moet worden maar dat we die nieuwe campagnes ook echt tot leven wekken met het juiste concept en creatieve werk. Dat zorgt ervoor dat waar de klant stopt met scrollen ook daadwerkelijk ‘the magic happens’." Vragen voor Jeroen? Mail naar jeroen@zuiderlicht.nl.

<Afbeelding (ID 96) bestaat niet>

Dennis Hambeukers, design thinking / productinnovatie

"Strategie zit in de genen van designers die gewend zijn om duurzaam en verbindend te werken. Bij strategie gaat het om het vinden van de juiste vragen. Wat daarbij helpt zijn de skills van designers om dingen visueel te maken. We komen het best tot ons recht in complexe projecten met veel verschillende stakeholders. Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we silo's doorbreken. Mijn expertise zit op het snijvlak van techniek, design en organisatie/business. De blik van een outsider helpt in innovatietrajecten om deze aspecten met elkaar te verbinden en daarmee de organisatie beter te laten navigeren door de complexiteit van het traject." Vragen voor Dennis? Mail naar dennis@zuiderlicht.nl.

Geschreven door
Eline Dekker, Jeroen Huynen en Dennis Hambeukers
Volg ons op